TEMARI nivel1 "FONAMENTS"

MÒDUL 1: Context general de la Pedagogia Sistèmica

L'objectiu és que els participants expliquin la proposta de Pedagogia Sistèmica, per identificar l'abast d'aquesta.

Conèixer: Què és la Pedagogia Sistèmica ?. Perfil del pedagog sistèmic. Un nou paradigma pedagògic. Els camps d'aprenentatge i la Pedagogia Sistèmica. La mirada quàntica aplicada a l'educació. L'emocional i el cognitiu des d'una mirada sistèmica. Els contextos intra, inter i trans-generacionals i la seva relació amb l'educació.

 

MÒDUL 2: La família i l'escola. Xarxes d'intercanvi sistèmic fenomenològic

L'objectiu és que els participants identifiqui els principis de la Pedagogia Sistèmica, per explicar l'intercanvi que s'estableix entre escola-família.

Conèixer els principis de la Pedagogia Sistèmica: "els ordres de l'amor" com a referents per comprendre a les institucions educatives. El sistema escolar i el sistema familiar: camps d'exclusió o d'inclusió. Pertinença: els pares exclosos a l'escola i els mestres exclosos de la família. Xarxes d'intercanvi sistémico- fenomenològiques: l'herència familiar com a cultura. Educar "ordenant" i ajudant al "amor", relacional constructiu. La crisi vocacional del professor.

 

MÒDUL 3: Els vincles a l'escola i la família

L'objectiu és que els participants reconeguin els vincles que s'estableixen entre l'escola i la família, per distingir les condicions sistèmiques que afavoreixen la solució de conflictes.

Conèixer els moviments sistèmic-relacionals: tot alumne actua per amor. Les necessitats de crear vincles entre les famílies i les escoles. El vincle entre els pares i l'escola, els mestres i els alumnes, etc. Una nova forma de resoldre conflictes en l'aprenentatge curricular i relacional dels alumnes; "Mirant a tots els implicats"

 

MÒDUL 4: Els fils invisibles en l'educació

L'objectiu és que els participants s'apropiïn de la noció del "lloc", per identificar el lloc apropiat de cada un dels actors en el procés educatiu. Treball individual sistèmic amb els assistents.

Saber el lloc dels pares de família i els mestres a l'escola i la seva importància. Fractal escolar / Fractal familiar. Els ordres de l'amor en la institució educativa, i en la família. Relacions de jerarquia i equilibri entre el donar i el prendre. Moviments sistèmics pedagògics: intervencions pedagògiques.

 

MÒDUL 5: El nou paradigma sistèmic aprenentatge-ensenyament

L'objectiu és que els participants distingeixin el maneig sistèmic de les dificultats d'aprenentatge, per afavorir la seva solució.

Conèixer les experiències i aplicacions pedagògic- sistèmiques en CUDEC i altres centres; Solucions Sistèmiques de: * Dificultats d'aprenentatge a l'aula: entendre i comprendre l'origen de la dislèxia, el dèficit d'atenció, hiperactivitat i fracàs escolar. * Problemes amb l'autoritat i la disciplina. * Comportaments agressius i exclusions. * Disciplina amb dignitat. * Diversitat multicultural a les nostres aules i la seva correcta integració.

 

MÒDUL 6: Experiències i aplicacions

L'objectiu és que els participants analitzin algunes experiències sistèmiques, per identificar les condicions d'aplicació.

Conèixer les experiències i aplicacions pedagògic- sistèmiques en CUDEC i altres centres. Com aplicar la sistèmica a l'aula i al centre per trobar solucions als conflictes. Capacitació dels educadors: la seva relació amb el currículum. L'escola com un espai de detecció precoç i d'atenció primària.

 

MÒDUL 7: RESIDENCIAL: La vocació

L'objectiu és que els participants avaluïn les aportacions de la pedagogia sistèmica, per establir una relació amb la vocació i els projectes personals i professionals. Aprendre de la Pedagogia i Psicologia; dos espais diferents i alhora units. Aspectes de la personalitat i la seva funció. El lloc i prendre la vida. La vocació i la força per desenvolupar els projectes personals i professionals.

 

TEMARI NIVELL 2 "APROFUNDIMENT"

MÒDUL 8: Les organitzacions i la Pedagogia Sistèmica

L'objectiu és que els participants identifiquin les característiques organitzacionals d'un centre educatiu, per la seva explicació des de la perspectiva sistèmica. Es coneixen les herències i sentiments que influeixen en les organitzacions. L'organització d'un centre educatiu en totes les seves dimensions. El projecte educatiu dels centres des de la perspectiva de la Pedagogia Sistèmica. Projecte de vida.

 

MÒDUL 9: Intervencions i eines sistèmiques en educació infantil

L'objectiu és que els participants analitzin diverses experiències d'introducció de l'enfocament sistèmic en centres educatius, per identificar els resultats obtinguts.

Es coneix el paradigma i visió sistèmica, procés sistèmic. Intervencions i eines sistèmiques en educació infantil. Experiències i protocols per a la introducció d'aquest enfocament sistèmic en un centre d'educació primària. Acollida i comiat dels mestres, dels alumnes, de les famílies, dinàmiques dels equips docents, etc. Experiències contrastades de la introducció d'aquesta perspectiva en un centre d'educació secundària, a nivell tutorial, curricular i organitzatiu.

 

MÒDUL 10: Personalitat i personatge

L'objectiu és que els participants reconeguin alguns trets de la seva personalitat per identificar les estratègies sistèmiques d'intervenció que més se'ls s'ajustin.

S'aprèn l'eneagrama per a docents I: visió general Intervencions estratègiques a l'aula des d'aquest enfocament. Experiències pedagògiques i didàctiques dutes a terme en diferents àmbits de CUDEC. (Mèxic).

 

MÒDUL 11: L'alumne i el mestre, trobada de personalitats

L'objectiu és que els participants reconeguin alguns trets de la personalitat dels alumnes, per identificar les estratègies sistèmiques d'intervenció que afavoreixin el seu procés d'ensenyament.

S'aprèn l'eneagrama per a docents II: relació mestre alumne. Els valors personals i professionals, la seva relació amb la internacionalitat de les accions i projectes. Metodologia per a l'observació i investigació en contextos educatius, des de la perspectiva sistèmica-fenomenològica.

 

MÒDUL 12: Aplicació didàctica i pedagògica de les constel·lacions familiars individuals

L'objectiu és que els participants reconeguin alguns trets de la personalitat dels alumnes, per identificar les estratègies sistèmiques d'intervenció que afavoreixin el procés d'aprenentatge. Es coneixen les relacions i dificultats que expressen els alumnes en el seu procés d'aprenentatge, en les seves relacions personals i socials. Moviments sistèmics amb recursos didàctics específics. Implicacions sistèmiques.

 

MÒDUL 13: El currículum des de la perspectiva sistèmica

L'objectiu és que els participants analitzin a la llum dels principis sistèmics els elements del currículum, per dissenyar estratègies sistèmiques per aplicació.

S'aprenen els principis de la Pedagogia Sistèmica aplicats a l'elaboració d'estratègies per al desenvolupament i implementació del currículum.

 

MÒDUL 14: El perfil del pedagog sistèmic

L'objectiu és que els participants analitzin els elements constitutius del perfil del pedagog sistèmic, per valorar les implicacions de la seva aplicació en el procés d'ensenyament aprenentatge. S'aprofundeix en les habilitats emocionals i cognitiv