Finalitzada la Formació de Re-Naixement obtindrà el Diploma acreditatiu d'AD 's ESCOLA.

 

Els alumnes que hagin escollit l'opció d'acreditació universitària obtindran, a més, el Certificat d'Extensió Universitària (CEU) expedit per les autoritats acadèmiques del Real Centre Universitari Escorial-María Cristina (RCU), un cop hagin estat examinats i hagin abonat les taxes de examen corresponents a l'RCU.

 

  Aquest CEU, de caràcter propi, expedit en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES o Acord de Bolonya) comporta 35 crèdits que, en ser certificats per un centre universitari poden ser convalidats * a diversos efectes: altres estudis universitaris, de la mateixa centre o                                                                                         d'un altre, ja sigui aquest nacional o estranger; concursos i promocions professionals, etc.

 

 

 

(*) La convalidació és una potestat del centre al qual se sol·licita.