Una vagada finalitzada la Formació i complint tots els requisits, s'atorgarà un diploma acreditatiu d'AD 's ESCOLA.

 

Per obtenir la titulació d'Expert Universitari o Expert professional en Constel·lacions familiars i Sistèmiques expedit pel Reial Centre Universitari Escorial-María Cristina (RCU), s'haurà d'examinar un cop acabada la formació i abonar les taxes d'examen corresponents a dit RCU.

 

El Reial Centre Universitari Escorial-María Cristina, previ examen, expedeix la titulació d'Expert Universitari o Expert Professional en Cosntelaciones Familiars i Sistèmiques. Aquest EU o MP, de caràcter propi, expedida en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES o Acord Bolonya) comporta 60 crèdits ECTS que, en ser certificats per un centre universitari poden ser convalidats * a diversos efectes: altres estudis universitaris, del mateix centre o d'un altre, ja sigui aquest nacional o estranger; concursos i promocions professionals, etc.

 

 

 

(*) La convalidació és una potestat del centre al qual se sol·licita.